OA_show("150");

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

Αδεια οικοδομής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι τα εξής:

Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο)

Δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών,

Τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμός (ειδικό έντυπο) Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη,

Μελέτες θερμομόνωσης, ύδρευσης – αποχέτευσης,

Μελέτη πυροπροστασίας και έγκριση της από την πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται,

Μελέτη καυσίμου (φυσικού ) αερίου, όπου απαιτείται,

Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο,

Υδραυλική μελέτη (ύδρευση – αποχέτευση) για κτίριο όγκου μεγαλύτερου των 800 κυβ.μετρ. συνολικά ή περισσότερων από ένα ορόφους,

Μελέτη εγκαταστάσεων (όλες Μ/Η μελέτες ) για κτίριο επιφάνειας μεγαλύτερου των 300τ.μ. που περιλαμβάνονται στο Δ.Δόμησης (δηλ.δεν περιλαμβάνονται το υπόγειο και η πυλωτή) και συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 1300 κυβ.μετρ. ή περισσότερων των 3 ορόφων

Υψόμετρο δήμου ή κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές,

Έγκριση αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού,

Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.

Βεβαίωση δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως,

Τίτλοι κυριότητας για οικόπεδα ή γήπεδα τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση,

Εγκρίσεις διαφόρων φορέων ( βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ ), αναλόγως με τη χρήση των κτιρίων,

Απόδειξη προκατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα,

Aδειες όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητα τους,

Δήλωση αντοχής στις περιπτώσεις προσθήκης με το σχετικό ξυλότυπο ή και με μελέτη αν χρειάζεται, η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς,

Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο),

Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη,

Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις αμοιβές μηχανικών.

Συμπληρωματικά στοιχεία για ειδικά κτίρια:

Πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και προκειμένου για την έκδοση αδείας για ειδικά κτίρια απαιτούνται τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία, αναλόγως της χρήσεως του κτιρίου :

Κτίρια κινηματογράφων και θεάτρων: εγκεκριμένα σχέδια από την επιτροπή ασφαλείας κινηματογράφων καθώς και άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια κατά τον νομό υπηρεσία,

Κτίρια σταθμών αυτοκινήτων: εγκρίσεις από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών, από το υπουργείο Βιομηχανίας για τυχόν υπάρχουσα βιομηχανική εγκατάσταση και έγκριση της διεύθυνσης οικισμού για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις,

Κτίρια βιομηχανικά και βιοτεχνικά: έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου για προσθήκες σε εργοστάσια, απόφαση της γενικής διεύθυνσης πολιτικής άμυνας για την κατασκευή ή μη καταφυγίου και έγκριση της διεύθυνσης οικισμού για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις,

Κτίρια πτηνοτροφείων, στάβλων, βουστασίων και παρεμφερών εγκαταστάσεων: έγκριση του υπουργείου Υγείας με θεώρηση τοπογραφικού διαγράμματος και να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές,

Κτίρια νοσοκομείων, κλινικών: εγκρίσεις του υπουργείου Υγείας,

Αθλητικές εγκαταστάσεις: απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

Κτίρια εκπαιδευτηρίων κλπ.: έγκριση του υπουργείου Παιδείας και της διεύθυνσης οικισμού προκειμένου για παρεκκλίσεις,

Κτίρια ξενοδοχείων, ξενώνων, μοτέλ κλπ.: έγκριση του ΕΟΤ και της διεύθυνσης οικισμού προκειμένου για παρεκκλίσεις,

Οικοδομές σε προσφυγικούς οικισμούς: έγκριση του υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία θα συνοδεύεται από το παραχωρητήριο.

Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής σε χώρους οικοδομήσιμους οι οποίοι, όμως έχουν χαρακτηρισθεί για άλλο σκοπό, πριν χορηγηθεί η άδεια ερωτάται ο αντίστοιχος φορέας που έχει δεσμεύσει το οικόπεδο, ο οποίος εντός τακτής προθεσμίας θα πρέπει να το απαλλοτριώσει, άλλως πρέπει νο χορηγηθεί η άδεια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

1. Αρμοδιότητα: Αρμόδιες είναι οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων.

2. Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης.

γ. Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.

δ. Πλήρης στατική μελέτη.

ε. Μελέτη θερμομόνωσης

στ. Μελέτη εγκατάστασης φωταερίου, όπου χρειάζεται.

ζ. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτείται (πάνω από 2 ορόφους και 1.500 τ.μ.).

η. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται (άνω των 3.000τ.μ.).

θ. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, όπου απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

ι. Προϋπολογισμός του έργου, δηλώσεις αναθέσεων των μελετών και επιβλέψεων σε ιδιώτες μηχανικούς και αποδείξεις προκατάθεσης των αμοιβών μηχανικών στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

ια. Για οικόπεδα και γήπεδα άρτια, κατά παρέκκλιση, χρειάζεται τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.

ιβ. Επίσης εγκρίσεις επιτροπής πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου και εγκρίσεις του Ε.Ο.Τ., όπου χρειάζεται.

ιγ. Για εκτός σχεδίου άδειες, απαιτούνται επιπλέον, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και έγκριση από το δασαρχείο.

3.Διαδικασία:

α. Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών, όσων αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.

β. Έλεγχος των στατικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.

γ. Έλεγχος θερμομόνωσης και εγκαταστάσεων.

δ. Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους, που γίνεται με τα αντίστοιχα σημειώματα καταβολής φόρων και εισφορών (προκαταβολή Ι.Κ.Α., υπέρ δήμου, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.).

4. Χρόνος έκδοσης: Εντός 45 ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης ο φάκελος της μελέτης.

5. Κόστος: Περιλαμβάνει αμοιβές ιδιωτών μηχανικών για όλες τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις (αρχιτεκτονική, στατική, θερμομόνωσης κ.λ.π.), φόροι και εισφορές.

6. Διάρκεια ισχύος: Οι οικοδομικές άδειες ισχύουν για μια τετραετία και οι άδειες κατεδάφισης για ένα εξάμηνο.

7. Ανανέωση α. Μετά την παρέλευση της τετραετίας, η άδεια αναθεωρείται υποχρεωτικά κατόπιν αυτοψίας.

β. Για αόριστο χρόνο εαν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού (σκελετού).

γ. Για επιπλέον 4 χρόνια, εαν δεν έχει περατωθεί ο σκελετός, για το τμήμα που δεν έχει ακόμα κατασκευασθεί ο φέρων οργανισμός (σκελετός).

8. Ελεγχος της οικοδομικής άδειας: Για την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, γίνεται από υπαλλήλους της υπηρεσίας σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο όταν έχει γίνει ο φέρων οργανισμός (σκελετός) και ο οργανισμός πλήρωσης (τούβλα) και το δεύτερο στάδιο όταν ολοκληρωθεί η οικοδομή. Ακολουθεί θεώρηση της οικοδομικής άδειας για να μπορέσει ο πολίτης να συνδέσει την οικοδομή του με τα δίκτυα ΔΕΗ και ΔΕΥΑΧ. Με δήλωση του ιδιώτη μηχανικού θεωρείται η άδεια για σύνδεση. Ο πολίτης με σχετική αίτησή του μπορεί να πάρει αντίγραφο οικοδομικής άδειας και οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα σχέδια και έγγραφα του φακέλου της οικονομικής άδειας.

9. Φόροι οικοδομικών αδειών: Oι φόροι των οικοδομικών αδειών επιβάλλονται ανάλογα με το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

10. Κρατήσεις: α. Υπέρ του ΙΚΑ.

β. Βάσει του ΚΗ/1947 ψηφίσματος βαρύνονται οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού άνω των 59 ευρώ (20.000 δρχ.)

γ. Υπέρ του δήμου στον οποίο ανεγείρεται η οικοδομή. 10δ. Υπέρ ΤΕΕ. 10ε. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κτλ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Οι οικοδομικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών που πιστοποιείται με τη σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή τους. Κατ εξαίρεση ο χρονικός περιορισμός των τεσσάρων (4) χρόνων αυξάνεται σε έξι (6) χρόνια στις περιπτώσεις ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας πάνω από 300 κλίνες ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης εμβαδού πάνω από 5.000 τ.μ. ή όγκου παραπάνω από 15.000 κ.μ.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται αναθεώρηση και στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Aλλαγή ή παραίτηση του επιβλέποντος το έργο μηχανικού.

Aλλαγή τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.

Mερική ή ολική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ή στατικής ή και των υπόλοιπων μελετών με ή χωρίς αλλαγή του περιτυπώματος του κτιρίου αλλά χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και του όγκου του κτιρίου.

Aύξηση του συντελεστή δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.

Aύξηση του όγκου της οικοδομής

Aλλαγή της χρήσης του κτιρίου.

Ειδικότερα, στην περίπτωση με στοιχείο 1, η αίτηση για αναθεώρηση της άδειας συνοδεύεται από λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος, στην οποία περιγράφεται το στάδιο των εργασιών και από φωτογραφίες του κτιρίου στις οποίες φαίνεται και ο περιβάλλων χώρος διαμορφωμένος ή όχι ακόμη.

Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας. Για τις περιπτώσεις με στοιχεία 3, 4, 5, οι αντίστοιχες εργασίες πρέπει να αρχίζουν μετά από τη χορήγηση της σχετικής αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας, όπως και για την περίπτωση 6, αν για την αλλαγή της χρήσης του κτιρίου πρέπει να γίνουν τροποποιητικές εργασίες, δηλαδή επιβάλλεται αλλαγή της μελέτης.

Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Aν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 259.

Aν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής η άδεια αναθεωρείται για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία της λήξης της.

Aν μέχρι τη λήξη της ισχύος της αναθεώρησης, σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου.

Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας, στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης (που δεν αλλάζουν τη χρήση) και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, καθώς και των υπόλοιπων μελετών, μετά από κρίση του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή ενός ή περισσότερων εξουσιοδοτημένων από τον προϊστάμενο υπαλλήλων.

Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκ. και 2% με μέγιστο 10 εκ. των διαστάσεων του κτιρίου. Στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 2 υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει το φάκελο της οικοδομικής άδειας πριν από τη θεώρηση της άδειας για ηλεκτροδότηση - υδροδότηση.

Σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης ή ενημέρωσης άδειας για στοιχεία για τα οποία υπάρχει έγκριση της ΕΠΑΕ, απαιτείται νέα έγκριση της ΕΠΑΕ η οποία και κρίνει αν η τροποποίηση είναι μικρής σημασίας, οπότε υπάγεται στην περίπτωση της ενημέρωσης ή αντιθέτως είναι ουσιώδης οπότε απαιτείται αναθεώρηση.

Κατά τις αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών οι κάθε είδους κρατήσεις και εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της άδειας συμψηφίζονται κατά τη χορήγηση της αναθεώρησης.

Για τις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση, αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Οι άδειες κατεδάφισης, επιχωμάτωσης ή εκσκαφών ισχύουν για έξι (6) μήνες από την έκδοσή τους, εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν.

Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών στο διάστημα της πρώτης τετραετίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων (π.χ. διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων) ή λόγω ανώτερης βίας, παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την έκδοση άδειας οικοδόμησης σε πόλεις (δήμους) ή χωριά (κοινότητες) ή αγροτικές εκτάσεις, σε αγροκτήματα δομούμενα κατά ΓΟΚ, που οι περιοχές τους έχουν χαρακτηρισθεί ως τόποι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή πλησίον τους βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι ή πλησίον ορατών αρχαίων και μνημείων, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία ελέγχει:

α. το υπέδαφος, κατά τη διάνοιξη των θεμελίων, και

β. το ύψος των οικοδομών, όπως αυτό έχει ορισθεί κατά τόπους, σε συνεργασία με τατοπικά πολεοδομικά γραφεία. Χωρίς έγγραφη συγκατάθεση της αρχαιολογικής υπηρεσίας δεν μπορεί να δοθεί οικοδομική άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Διαδικασία - Δικαιολογητικά: Ο ενδιαφερόμενος, ή εξουσιοδοτημένος μηχανικός, υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων χαρτοσημασμένη αίτηση και πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη (τοπογραφικό, όψεις, κατόψεις, τομές κ.λπ.). Στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για αρχική οικοδομή ή για προσθήκη, σε έκταση ή σε ύψος, σε υπάρχον κτίσμα και να αναφέρεται ο αριθμός των ορόφων που θα αναγερθούν ή θα προστεθούν. Επίσης, να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο του ενδιαφερομένου.

Στη συνέχεια, γίνεται αυτοψία από αρμόδιους υπαλλήλους της Εφορείας Αρχαιοτήτων και εφόσον δεν υπάρχει κώλυμα από αρχαιολογικής πλευράς, δίνεται έγγραφη συγκατάθεση στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για τη χορήγηση της άδειας. Εάν υπάρχει κώλυμα, ή εάν πρόκειται για οικοδομή έκτασης μεγαλύτερης των 250 τ.μ. ή το ύψος της υπερβαίνει τους δύο ορόφους, η υπόθεση παραπέμπεται με εισήγηση της Εφορείας στο τοπικό συμβούλιο μνημείων για να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Αν η γνωμοδότηση είναι αρνητική, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση προσκομίζοντας υπάρχοντα νέα στοιχεία, προκειμένου το θέμα του να παραπεμφθεί στο Κεντρικό - Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Μπουμπουλίνας 20-22). Οταν υπάρχουν πλησίον ορατά αρχαία επιβάλλονται πρόσθετοι περιορισμοί. Η αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων ελέγχει τη μορφή που θα έχει το νέο κτίριο, ώστε αυτό να μην προσβάλλει ορατά αρχαία μνημεία και να εναρμονίζεται με το όλο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας δίνεται με την προυπόθεση ότι θα τηρηθούν οπωσδήποτε οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί για τη μορφή του νέου κτίσματος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Βαρυνόμενα ακίνητα, για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί τίτλος Μ.Σ.Δ. είναι τα εξής:

Ακίνητα, με κτίρια χαρακτηρισμένα διατηρητέα από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή το ΥΠΠΟ.

Ακίνητα, χαρακτηρισμένα από το ΥΠΠΟ ως αρχαιολογικοί χώροι.

Ακίνητα, χαρακτηρισμένα από εγκεκριμένα σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι.

Ακίνητα, εντός σχεδίου σε χαρακτηρισμένα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία της πόλης.

Ακίνητα, με χαμηλά κτίρια εφ όσον το ισχύον μέγιστο ύψος κτιρίου της περιοχής υπερβαίνει τα 14 μ.

Ακίνητα, σε ενεργό οικοδομικό τετράγωνο, εφ όσον ο ισχύων Σ.Δ. είναι μεγαλύτερος του 2,4.

Ακίνητα, με περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Ακίνητα, στα οποία ανεγείρονται υπέργειοι ή εν μέρει υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.Μεσογείων και Τρικάλων 36 Τ.Κ. 115 26 Τηλ.: 210 6929903-5.

Δικαιολογητικά: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται λεπτομερώς, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 του Ν. 2300/95 (ΦΕΚ 69/Α/12.4.95).

Διαδικασία Έκδοσης τίτλων μεταφοράς Σ.Δ. (από τη Δ/νση Ο.Κ.Κ.).: Η υλοποίηση τίτλων έχει μεταβιβασθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες

Πηγή: www.pomida.gr
OA_show("151");

Γράψε το σχόλιό σου.

Refresh Captcha
 • , Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014
  σας παρακαλω θα χτισω 125 τμ σπτιτι μονοκατοικια ποσα θα στοιχισειση η αδεια που θελω να βγαλω ....ολος ο χωρος ειναι 250 τμ αλα εγω εχωδικαιωμα να χτισω μονο τα 125 ποσο περιπου θα μου κοστισει η αδεια??
 • , Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013
  eleos
 • , Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012
  πιο το κoστος εκδοσης αδειας για πανοσηκομα 45 τετραγωνικα ?
 • , Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011
  ΕΧΩ ΗΔΗ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΥΨΩΜΝΕΝΟ, ΘΕΛΗΣΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΚΑΨΩ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΚΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΗΠΟ.Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ ΠΟΥ ΕΧΤΙΣΑ ΤΟ 2004 ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΙΣΑ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ? ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 • , Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011
  Στο πεδιο Εγκρίσεις διαφόρων φορέων ( βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ ), αναλόγως με τη χρήση των κτιρίων,νοειται και η χορήγηση άδειας ίδρυσης από μια υπηρεσία όπως του συγκοινωνιών π.χ για πλυντήριο αυτοκινήτων;
 • , Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011
  στο γιαπι πιος δικευται να πληρωση την αδεια ο ιδιοκτητης η ο αγοραστης?
 • , Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011
  σε αγροτεμαχιο 2 στρεμ. υπαρχουν 2 σπιτια- το 1ο φτιαχτηκε το 1992 55 τμ χωρις αδεια,αλλα εχει παρει φως,νερο,τηλ.-το 2ο φτιαχτηκε το 2001 το οποιο περνει φως,νερο απο το πρωτο. πως μπορουν να νομιμοποιηθουν,και
  ποσο θα ειναι περιπου το κοστος(τα σπιτια μεταξυ τους απεχουν 10 μετρα.
 • , Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011
  ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ ΔΙΚΙΑΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 349Τ.Μ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ .ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ?
 • , Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011
  θελω να φτιαξω μια αποθηκη στον κηπο μου.
  Τι χρειάζεται για να βγάλω αδεια;
 • , Κυριακή 7 Αυγούστου 2011
  Σε μονοκατοικία 120 τμ συν υπόγειο 80τμ πόσο περίπου κοστίζει μια άδεια??
 • , Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011
  Γεια σας. Εχω βγάλει μια άδεια για συμβατική κατοικία, αλλά με την ιδια άδεια θέλω να χτίσω προκάτ. Στις ίδιες διαστάσεις όλα ίδια. Μπορώ;
 • , Τρίτη 31 Μαϊου 2011
  Σε μονοκατοικία με πλάκα 100τμ θέλω να σηκώσω ένα όροφο. Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι και πόσο χρόνο θέλει για να βγεί η άδεια?
 • , Παρασκευή 8 Απριλίου 2011
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΗΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΟΚΟΠΕΔΟ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ(300Μ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)ΕΙΝΑΙ 2500 ΤΜ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΡΧΕΙ ΤΟ ΚΤΗΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΝΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. το ε-μειλ μου ειναι n1947m@otenet.gr
  Σας ευχαριστω.
 • , Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011
  ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για προσθηκη ενος οροφου ακομη σε ηδη υπαρχων κτησμα .Ποιος ειναι ο ποιο δυνατος που μπορει να αναλαβει & να τα φερει εις περας με το μικροτερο δυνατο κοστος? περιμενω απαντηση στο μειλ μου... akisfree@in.gr
 • , Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011
  Καλησπέρα, για οικοδομική άδεια κύριας κατοικίας ενός νέου αγρότη ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής οικοδομικών ενσήμων και συναφών? thanks!
 • , Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010
  Γεια σας,

  θα ηθελα μερικες πληροφοριες οσον αφορα την εκδοση οικοδομηκης αδειας,
  προκειται να κτισω μια οικοδομη 219 τετρ.2 οροφων.
  Ο 2ος οροφος ειναι 218.5 τετρ,και ο 1ος αλλα τοσα τα οποια θα χρησιμοποιθουν για γκαραζ και 60 τετρ διαμερισμα.
  ποια ειναι η τιμη που θα χρεωνε ενας μηχανικος για την δουλεια αυτη,περιλαμβανομενης μελετη,επιβλεψει δεη,και πως πληρωνετε?

  Ευχαριστω εκ των προτερων.
 • , Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  ΛΟΓΩ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΟΠΟΙΑ ΒΓΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΣΝΜ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ?
 • , Τρίτη 18 Μαϊου 2010
  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ,

  ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΝΩΣΗΚΩΜΑ , ΕΠΕΙΔΗ ΖΩ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ , ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΕΨΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ?ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΡΓΟΥΝ ?ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
 • , Κυριακή 16 Μαϊου 2010
  ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ? ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ?
 • , Κυριακή 16 Μαϊου 2010
  μηπως γνωρίζει κανεις ποσο χρονικο διαστημα χρειαζεται το τοπικο συμβουλειο για να γνωμοδοτησει σχετικα με τη χορηγηση τησ αδειας?
 • , Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009
  για να στερεωσουν λουκια,αποχετευσεισ,σκαλωσιεσ,στην οικοδομη μου τα βιδωσανε και πανω στισ κολονες και στα δοκάρια. Πειραζει την στατικικοτητα αυτο?
 • , Σάββατο 23 Αυγούστου 2008
  Πολύ ενδιαφέρον θέμα.

Xρήσιμα: 

Υπηρεσίες για το σπίτι: 

Μόλις ανέβηκαν: 

https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/login/check
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/menu
https://www.spitogatos.gr/mySpitogatos/service/view/login
Παρακαλώ περιμένετε...